سخت تر از فتح خرمشهر

یک سال قبل , پنج شنبه, 03 خرداد 1397 | 289 | 19

سخت تر از فتح خرمشهر، فهم اینست که "خرمشهر را خدا آزاد کرد"