علاقه دارم برای نشر توحید به صورت ماهانه هزینه بپردازم

علاقه دارم برای نشر توحید، وسیله ای تهیه کنم و وقف نمایم.

لطفا با معاونت رسانه آرمانشهر مهدوی تماس بگیرید یا ایمیل بفرستید