سلامتی با الله است

قرآن ، خواندنی شفا بخش

اسم الله را صدا بزن

اهل بیت وسیله سلامتی

زمان های شفا بخش ، مکان های شفا بخش

پدیده های شفا بخش

شکر و سلامتی

تسلیم و رضا

اگر سلامتی با الله است چرا مؤمن بیمار می شود؟

شرک همه چیز را خراب می کند

اگر سلامتی با الله است،پس نباید از اشیاء (مثلا : دارو ها و ماسک و …) استفاده کنیم؟

فقط الله طبیب شماست

بسم الله الرحمن الرحیم

سبحان الله