فعالیت های کانون آرمانشهر مهدوی در ایام شیوع کرونا