درباره ما

محال است گروهی به اوج همکاری و شکوفایی برسند و بین افرادشان، گفته ‘من هیچم، تو بهتر از من هستی’ حاکم نباشد. ما داریم به این سمت می رویم. با حدود ۴۰ معاونت در سازمان و ۱۴ کارگروه برای جامعه سازی…

این مرکز به لطف خداوند و درایت الهی موسّس و معلمش، خیلی حرف برای گفتن دارد. پیشنهادمان اینست که از حصارها عبور کنید و نزدیک تر شوید. و یا اینکه تشریف بیاورید. درباره آرمانشهر مهدوی با قلم موسس آن بخوانید