گردهمایی اعضای جامعه آرمانشهر مهدوی

گزارش نشست جامعه آرمانی؛ دوستان واقعی چگونه اند؟