دفع شرّ از همه مردم؛ تصویر سردار سیمانی

دفاع توحیدی یعنی دفع شرّ از همه مردم جهان