با کارگروه سلامت آشنا شویم

یک ماه قبل , جمعه, 25 بهمن 1398 | 43 | 0

کارگروه سلامت زیرمجموعه جامعه آرمانشهر

با کارگروه معیشت و‌رزق آشنا شویم

یک ماه قبل , پنج شنبه, 24 بهمن 1398 | 54 | 0

کارگروه معیشت و رزق، زیرمجموعه «جامعه آرمانشهر»

توحید اسلام، الهامی‌ست در زمینه‌ی حکومت، در زمینه‌ی روابط اجتماعی...

11 ماه قبل , جمعه, 23 فروردین 1398 | 251 | 1

ما به خیالمان می‌آید که توحید یک چیزی‌ست که فقط در مغزمان بایستی روشن کنیم، مسلم کنیم؛ به زندگی که رسیدیم، این توحید در زندگی دیگر هیچ اثری ندارد