آیا توحید فقط یک فهمیدنِ بی‌مسئولیت است؟

جمعه, 23 آذر 1397 | 276

بسم الله الرحمن الرحیم

وقتی ما وارد بحث توحید می شویم، قهراً این بحث برای ما یک بحث تعهدآور است و توحید را ما آن چنانی بررسی می کنیم که اولاً آگاهانه به توحید برسیم، ثانیاً ببینیم تعهداتی که توحید بر دوش ما می گذارد، چیست. آیا توحید فقط یک فهمیدنِ بی‌مسئولیت و بی‌تعهّد است؟ آیا دانستنِ یک حقیقتی است، بدون آنکه این دانستن بر دوش ما یک تکلیفی را بار کند؟ یا نه؛ توحید آگاهی و دانستنی است که به دنبال این دانستن، تکلیف‌ها، وظیفه‌ها، مسئولیت‌ها به انسان متوجّه می شوند. به قرآن که مراجعه کنیم جواب این سوال را خواهیم دید...

مسلماً اگر چنانچه کسانی با دید دقیق‌تری، با روشن‌بینیِ بیشتری، با مطالعه پرفرصت‌تری به قرآن مراجعه کنند، اقیانوس بی کرانی در زمینه توحید خواهند یافت.

کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن؛ مقام معظم رهبری؛ ویرایش دوم صفحه 181-182