اساسنامه

یک شنبه, 26 اردیبهشت 1395 | 687

بسمه تعالی
ماده1: نام
نام سازمان عبارتست از «مؤسسه آرمانشهر توحيدي» که از این پس در اين اساسنامه «مؤسسه» نامیده می شود.
ماده 2: تعریف
مؤسسه «آرمانشهر توحيدي» مؤسسه ای است غیر دولتی، غیر تجاری، غیر انتفاعی و غیر سیاسی که در چهار چوب اهداف و موضوعات مذکور در اساسنامه و رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور فعّالیّت  می نماید .
ماده3 : اهداف
 پرداختن كامل و همه جانبه علمي، كاربردي و اجرايي به 2موضوع بسيار مهم و اساسي:
الف) نگاه توحيدي كاربردي:
1-    " توحيد شناسي " و " شرك شناسي " كاربردي
2-    ارائه نظام فكري صحيح توحيدي به جوانان در امور زندگي
3-    انتقال انديشه معجزه گر توحيد كاربردي به جوانان جهت  تصحيح افكار و رفتارها
4-     تقویت معنویت صحیح و حقیقی (عاري از شرك) جوانان و ارتقاء كيفيت امور معنوي آنان
ب) مهدي شناسي كاربردي:
1- تبیین و ترسیم موضوعات فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی و وضعیت هر یک از این موضوعات  در آرمانشهر توحيدي
2- تعریف و معرفی زنجیره ي کامل عوامل پدید آورنده و پله های نیل به وضعیت آرمانی در موضوعات مطروحه
4- شناخت كاربردي نقش مهدي(عج) در ايجاد جامعه توحيدي
5-ترسيم چگونگي حركت و رسيدن به جامعه ايده آل مهدوي
 ماده 4 : موضوع فعّالیّت
1-    بر گزاری کارگاه های آموزشي در خصوص موضوعات مختلف با شاخص نگاه توحیدی با عناوين :
-    توحيد و شرك شناسي كاربردي
-    نظام خانواده آرماني توحيدمحور
-    آموزش مديران و مديريت توحيدمحور
-    نظام اقتصاد آرماني توحيدمحور
-    آموزش مباني مشاوره توحيدمحور
-   مهدي شناسي كاربردي
-  نهضت زنان توحيد محور
2-    تهیه جزوات آموزشی مدون و طبقه بندی شده جهت آموزش  نگاه  توحیدی کاربردی و مبانی آرمانشهر مهدوي
3-    تهیه بروشور و بسته های تبلیغاتی  متنوع جهت ارائه  به سازمان ها، نهاد ها و بخش های مختلف جامعه.
4-    بر گزاری همایش و جشنواره های تخصصی در خصوص موضوعات آرمانشهر مهدوی.
5-    انجام و برگزاري طرح ها و برنامه هاي مختلف محله اي در قالب طرح مهم «انتقال محله اي نگاه توحيدي كاربردي»
6-    بر گزاری اردو های زیارتی، فرهنگی و آموزشی .
7-    ایجاد بانک اطلاعات و توليد کتاب و جزوه از پژوهش های بر جسته دانش پژوهان.
تبصره:
1-بدیهی است در صورت نیاز به کسب مجوز در مورد موضوعات فوق،  مؤسسه موظف به اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح میباشد.
2- ساير فعّالیّت هایی که در اساسنامه قید نشده و در چهار چوب اهداف و موضوعات مؤسسه می باشد، پس از تأیید هیأت مؤسس، اصلاح اساسنامه و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح امکان پذیر خواهد بود.
ماده 5 : محدوده جغرافيايي
مؤسسه در محدوده جغرافیایی ملی فعّالیّت خواهد نمود .
تبصره: فعّالیّت مؤسسه در محدوده بین المللی پس از دریافت مجوز از  مراجع ذیصلاح انجام می پذیرد.
ماده 6 :مدت فعّالیّت  
فعّالیّت مؤسسه  از زمان تاسیس به  مدت نا محدود می باشد .
ماده7: ارکان
1-    هیأت موسس
2- مجمع عمومی:
از کلیه اعضای مؤسسه تشکیل می شود و در هر یکسال یک بار جلسه تشکیل مي دهد و تشکیل جلسات فوق العاده به در خواست اکثریت اعضاء و اعضای شورای مرکزی و نصف بعلاوه يك اعضای شورای مرکزی و بازرس منتخب مجمع عمومي صورت می پذیرد .
وظائف و اختیارات مجمع عمومی :
1-    انتخاب اعضای شورای مرکزی.
2-    انتخاب بازرس مجمع عمومی.
3-    بررسی و تصویب دستور جلسات.
3-شورای مرکزی :
شرایط و ویژگی ها:
1- كليه اعضاي شوراي مركزي عضو فعال مؤسسه مي باشند.
2-کلیه اعضای شورای مرکزی مرکب از  5  نفر و دو نفر علي البدل خواهد بود که برای مدت  يكسال   با رأي مجمع عمومی انتخاب می شوند.
وظائف و اختیارات :
1-    سياست گذاري و برنامه ريزي براي برنامه هاي اجرايي مؤسسه
2-    انتخاب مديرشورا مرکزی به عنوان دبیر
3-    تشکیل جلسات مجمع عمومی
    4- استعفاء :
استعفا هر یک از اعضا ی شورای مرکزی باید به تصویب اکثریت اعضای شورای مرکزی برسد .
    5- عزل :
هر یک از اعضا شورای مرکزی با اکثریت آراء این شورا عزل می شود .
6- جانشین :
اعضای علي البدل شورای مرکزی با راي مجمع عمومي  انتخاب می شوند كه در مواقع لزوم جايگزين اعضاي اصلي خواهند شد.
4-    دبیر :
مدير شورای مرکزی است و برای مدت  يكسال  توسط شورای مرکزی از بین ایشان انتخاب می شود .
دوره فعاليت دبير متناسب با دوره فعاليت شوراي مركزي يكساله تعيين مي شود.
وظائف و اختیارات :
1-    امضاء ثابت کلیه اسناد و اوراق بها دار مؤسسه .
2-     نماینده سازمانی و حقوقی مؤسسه.
3-     توزیع مسئولیت های اجرایی و جذب مشارکت مؤسسه در فعّالیّت ها و تحقق  برنامه ها.
استعفاء:  استعفاي دبیر باید به تصویب شورای مر کزی برسد .
               عزل: دبير مؤسسه به تصويب اكثريت قاطع آراء شوراي مركزي عزل مي شود.
5-    بازرس :
 بازرس مجمع عمومی : از طرف مجمع عمومی، برای مدت يكسال  بین اعضای اصلی انتخاب می شوند .
وظائف واختیارات :
1.    نظارت كلان بر فعّالیّت های اجرایی مؤسسه .
2.    ارائه گزارش دوره ای عملکرد خود به مجمع عمومی .
3.    گزارش هرگونه تخلف اعضاي شوراي مركزي از مفاد اساسنامه و آيين نامه مؤسسه به مجمع عمومي و مديريت سازمان جوانان استان.
4.    بررسي كليه اسناد و اوراق مالي و تأييد گزارش
5.    ارائه گزارش دوره اي عملكرد خود به مجمع عمومي
3- استعفاء : استعفای بازرس مجمع عمومی با تصویب مجمع عمومی صورت می گیرد .
6.    عزل بازرس: از طرف مجمع عمومی با اکثریت آرا عزل می گردد .
6-    عضو
وظائف و اختيارات :
1-    آگاهي و رعايت كليه موارد مندرج در اساسنامه
2-    شركت در جلسات مجمع عمومي و استفاده از حق رأي در راستاي تحقّق موارد پيش بيني شده در اساسنامه
3-    مشاركت داوطلبانه در انجام فعاليتها و تحقّق برنامه هاي مؤسسه تحت مديريت شوراي مركزي و دبير
7- مسئول امور مالي :
توسط شوراي مركزي انتخاب مي شود . (مسئول امور مالي مي بايست لزوماً يكي از اعضاي شوراي مركزي باشد)
وظائف و اختيارات:
1-    حسابرسي اسناد مالي
2-    تهيه فهرست كليه اموال و الصاق برچسب اموال
3-    ارائه گزارش مالي به شوراي مركزي و بازرس
4-    تهيه ترازنامه مالي و ارائه آن به دبير و بازرس
ماده 8: منابع مالی :
1-    کمک های مردمی و دولتی
2-    فعّالیّت در آمد زا در حدود موضوعات و اهداف اساسنامه مؤسسه .
3-    حق عضویت اعضاء     
4-    در یافت وام و اعتبارات بانکی .
5-    موقوفات                  
 ماده 9 : سرمایه اولیه
ماده 10 :حق امضاء اسناد  و اوراق بها دار :
امضاء کلیه اسناد و اوراق بها دار مؤسسه توسط دبیر مؤسسه به عنوان حق امضای  ثابت و مسئول امور مالی به عنوان حق امضای دوم انجام میگیرد  که به عنان حق امضای دوم انجام می گیرد که به همراه مهر مؤسسه معتبر خواهد بود .
 ماده 11: نشانی :
شيراز – فلكه گاز – مجتمع فرهنگي مذهبي امام خامنه اي (مدّ ظلّه العالی)
ماده 12 : تغییر مفاد اساسنامه :
حداقل شرايط و ويژگي ها :
    به درخواست اكثريت هيأت مؤسس و اكثريت قاطع شوراي مركزي يا اكثريت اعضاء مجمع عمومي صورت مي پذيرد
    درخواست تغيير اساسنامه مي تواند در مجمع عمومي فوق العاده بررسي و تصويب گردد.
تبصره : براي تغيير و بازنگري در اساسنامه شورايي مركب از دبير مؤسسه ، بازرس منتخب مجمع عمومي و يك نفر از اعضاء هيأت مؤسس تشكيل مي گردد كه وظيفه هماهنگي و تنظيم مفاد اساسنامه اصلاح شده جهت تصويب در مجمع عمومي بر عهده اين شورا مي باشد.
ماده 13 : انحلال  و تسویه :
 انحلال :
مواردی که منجر به انحلال مؤسسه می گردد عبارتند از:
1-    در خواست 3/2 اعضاء مجمع عمومي
2-    تشخیص مراجع ذی صلاح بر اساس ضوابط  و مقررات فعّالیّت سازمان های مردم نهاد جوانان و ابطال اعتبار نامه فعّالیّت مؤسسه .
3-    پيشنهاد 3/2 اعضاي شوراي مركزي و تصويب در مجمع عمومي
        تسویه :
      در صورت انحلال مؤسسه كليه دارايي هاي آن به حساب 100 حضرت امام خميني (ره) واريز مي گردد.
        ماده 14 :  جمع بندی
این اساسنامه  در 14 ماده و 3 تبصره در تاریخ   1 /  2    /1386 تنظیم و به تایید کلیه اعضای هیات مؤسس رسيد.

 

برچسب‌ها: