اصلاً همسر یعنی چه؟!

صاحب اثر : آرمانشهر مهدوی
گروه محصولی : خانواده آرمانی
قیمت : 2,500 تومان
تعداد در انبار: 50 عدد
وضعیت : موجود
همسریِ صحیح یعنی حذفِ «خودسری» و ایجادِ «یک‌سَری»! خوشبختی فقط وقتی اتّفاق می افتد که دو ‌نفر با هم «یک‌سَر» شوند. فقط یک سر، یک خواست، یک اراده، یک تصمیم، یک نگاه، یک نفس... حالا این سر، سر من باشد یا سر تو؟ یا نصفش سر من باشد و نصفش سر تو؟! هیچکدام. تنها یک «سر الهی»!...

تعداد
معاف از مالیات
یک هفته
وزن 0