کالبد شکافی توحید محور من وخودخواهی

صاحب اثر : آرمانشهر مهدوی
گروه محصولی : خانواده آرمانی
قیمت : 2,500 تومان
تعداد در انبار: 50 عدد
وضعیت : موجود
«من» هستم! حالا که هستم، خودم را دوست دارم. من خودم را بیشتر از تو ‌دوست دارم.چون از تو بهترم. حالا که من از تو بهترم، باید از تو داراتر باشم. این حق من است! من نه تنها از تو، بلکه از همه بهترم. بنابراین باید برای همیشه، مالک همه چیز باشم. پس من باید خدا باشم. من هرگز برای خودم شریکی قرار نمی دهم. چی گفتی؟! تو هم خودت را بهتر از من می دانی؟! عجب! پس باید تو را از میان بردارم... «من»... انسان را به کجا می کشاند؟...

تعداد
معاف از مالیات
یک هفته
وزن 0