میثاق را نشکنید!(میثاق ملی خوشگویی عمومی)

استاد سعید عبداللهی خوب